Firmabil og Skatt

i20_galleri_ekst-1920x1150_17Fordel for bruk av firmabil beregnes som følger:

For den ansatte i bedriften er det skatten som utgjør kostnaden ved å disponere firmabil. Vi forutsetter at det dreier seg om en firmabil der alle driftskostnader er dekket av arbeidsgiver. Den ansatte betaler da både nettoskatt og bruttoskatt av samlet firmabilfordel. Man får et inntektstillegg på 30% av den del av nybilprisen som er under en viss verdigrense og 20% av den delen som er over. Denne grensen justeres årlig.
Unntak:

  • Biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntekståret
  • Skatteytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40000 km i inntekståret
  • El-biler

Her blir det ved utregning tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av to eller flere av de ovennevnte alternativer regnes fordelen bare av 56,25 prosent av bilens listepris som ny, med unntak av komibnasjonen el-bil og yrkeskjøring over 40.000 km hvor det likevel blir regnet med 75 prosent av bilens listepris som ny.
Ved firmabilordning i deler av inntekståret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Les mer på Skatteetatens sider.

Hele fordelen skal undergis forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fri bil kan innebære en økning i skatt på 30.000 kroner eller mer. Alternativet til firmabil er vanligvis å motta høyere lønn.

Firmabil/bilgodtgjørelse

Dersom arbeidsgiverens utgifter til bilholdet legges til grunn fører dette til betydelig lønnsforhøyelse. Som oftest blir man enige om lønnsforhøyelse i kombinasjon med en kilometergodtgjørelse for kjøring i næring. Hvilken bilordning som er mest gunstig for den enkelte avhenger av en rekke forhold. Noen hovedregler vil likevel gjelde for de fleste:

  • Kjører du mye i jobben, bør man gjøre en grundigere analyse ut fra egen situasjon.